Bron RVU educatieve omroep

Discussie (Deel 1 Ontwikkelingen en Deel 6 Discussie)

Author

Topic:   Ontmantelen op een verantwoorde manier

Arduin

posted 30-05-2002 12:02           Edit/Delete Message   Reply w/Quote


Ontmantelen op een verantwoorde manier

Verankering medische zorg en zorginhoudelijke ondersteuning in Arduin

Arduin is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, waar in het kader van kwaliteit van bestaan de emancipatie, zelfbepaling, persoonlijke ontplooiing en inclusie van mensen met een verstandelijke handicap richtinggevend zijn voor het beleid. Met inclusie wordt hier gedoeld op het feit dat deze mensen inclusief deel uitmaken van de samenleving en volledig recht hebben op volwaardig burgerschap en daarmee op een leven midden in de samenleving. Dit betekent o.a. dat het instituut volledig is ontmanteld en dat de 360 voormalige instituutsbewoners van het vroegere Vijvervreugd in Middelburg inmiddels verspreid wonen over ruim 100 verschillende woningen in 19 verschillende dorpen en steden. Eťn van de gevolgen hiervan is dat de voormalige functie van "internaatsarts" fundamenteel diende te worden aangepast. Eťn arts als huisarts voor alle cliŽnten is logistiek gezien niet meer mogelijk. Stichting Arduin blijft echter verantwoordelijk voor het bieden van een verantwoorde medische zorg aan al haar zgn. "intramurale" cliŽnten. De medische zorg werd daarom anders georganiseerd. De functie van de gespecialiseerde arts van Arduin kreeg een andere invulling, waarmee tevens de specifieke deskundigheid en ervaring beter benut kunnen worden.
In dit kader heeft Arduin voor alle cliŽnten in de afgelopen jaren plaatselijke huisartsen gezocht. Momenteel betreft dit reeds zo'n 35 huisartsen in Zeeland. Deze huisartsen zijn dan huisarts voor de primaire zorg aan de individuele cliŽnt. Zij hebben een contract met Arduin en worden betaald door Arduin.
Daarnaast echter heeft Arduin tevens een arts in dienst die door de plaatselijke huisartsen als een specialist op het vakgebied van mensen met een verstandelijke handicap geraadpleegd en ook ingeschakeld kan worden. Deze arts heeft ook de opleiding daartoe gedaan en staat ingeschreven in het register van Artsen voor Verstandelijk gehandicapten (AVG) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Ook de arts van Arduin beschikt, op basis van zijn verantwoordelijkheid, over het medisch dossier van elke cliŽnt. Tussen de plaatselijke huisartsen en de arts van Arduin, de AVG, is een onderlinge taakverdeling afgesproken. Deze komt er globaal genomen op neer dat de huisarts er voor de acute en dagelijkse medische hulpverlening is, enigszins badinerend gesteld bij een griep, een gat in het hoofd en een steenpuist, en dat de arts van Arduin in eerste instantie ingeschakeld word bij intensieve vragen zoals gedragsproblemen, voedingsstoornissen, vragen rond epilepsie, advisering van medewerkers e.d. Hieronder staat dit wat meer uitgewerkt. Hij heeft een ondersteunende / begeleidende rol naar de medewerkers, en evt. ook naar ouders van cliŽnten van Arduin, is voor hen goed bereikbaar, en kan op zijn beurt ook weer andere deskundigen uit Arduin inschakelen (denk aan psychologen, orthopedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten, bewegingstherapeuten, haptonoom enz.).
Ook werkt hij samen met een consulent-psychiater vanuit Emergis en een neuroloog van de Klokkenberg.
Deze specialisten komen elke maand spreekuur houden in Arduin.
Uiteraard is er tussen de plaatselijke huisartsen en de arts van Arduin in voorkomende gevallen, soms intensief, overleg.

De taakgebieden van de plaatselijke huisarts betreffen de algemene medische zorg: de acute hulpverlening (24 uur per dag) en de dagelijkse medische zorg (hier wel specifieke diagnostische en therapeutische problemen)
De taakgebieden van de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) betreffen specialistische medische zorg zoals etiologische diagnostiek, coŲrdineren/initiŽren onderzoek, behandelingsadvies, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, epilepsie, stoornissen van het bewegingsapparaat, voedings-/eetstoornissen, diagnostiek, preventie en behandelen van zintuigstoornissen enzovoort, en het coŲrdineren van specialistische zorg.
Daarnaast houdt deze arts zich bezig met zgn. maatschappelijke gezondheidszorg, zoals het leveren van een bijdrage aan en uitvoeren van het persoonlijk plan, zonodig een bijdrage leveren aan intake en plaatsingsbeleid), begeleidings/advisering van medewerkers, begeleiding/advisering ouders /naastbetrokkenen, het verzorgen van voorlichting, advisering van het management met betrekking tot medische/gezondheidsaspecten, en het leveren van een bijdrage aan het beleid van de organisatie bijvoorbeeld met betrekking tot sexualiteit, anticonceptie, stervensbegeleiding enzovoort. Ook heeft hij een taak m.b.t. het coŲrdineren van de paramedische zorg en kan er samenwerking plaatsvinden met gespecialiseerde universitaire centra en gespecialiseerde deskundigenteams, zoals bijvoorbeeld de Down Syndroom teams. Hij houdt zich ook bezig met preventieve gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld vaccinatiebeleid en hygiŽne. Momenteel is hij in samenwerking met de stichting Visio een screening van de visus aan het voorbereiden bij cliŽnten waarbij er sprake is van een mogelijk verhoogd risico op visuele stoornissen, in eerste instantie bij cliŽnten met een intensieve ondersteuningsvraag.
De arts van Arduin is in het kader van de wet Geneesheer-directeur en heeft dientengevolge uitvoerende wettelijke taken bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG, de BOPZ en WGBO.
Tenslotte kan hij ook wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren.
Door deze taakverdeling komt met veel meer nadruk de gespecialiseerde deskundigheid van de arts van Arduin, als AVG, tot zijn recht!

Goes, 30 mei 2002
Raad van Bestuur

Voor meer informatie zie:
http://www.arduin.nl

IP: Logged

 discussie 1   discussie 2   discussie 3    discussie 4    discussie 5    discussie 6