Woordenlijst


                 I                                  


A
 

Analyse: Systematisch onderzoeken
Aangeboren Met de geboorte verkregen
Afwijking Lichaamsgebrek
Autisme Het volledig in zichzelf gekeerd zijn zonder contact met de ander                                     
Alzheimer PreseniŽle dementie
Activiteit Werkzaamheid
Agressie: Bedreiging of aantasting met geweld
Agressief gedrag: Aanvallend gedrag
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
Automutilatie Zelfverwonding, zelfverminking
Acceptatie Nemen zoals iemand/iets is
Auditief Op het gehoor betrekking hebbend
   
   

                 
                                            

Top


B
 

Begeleiden Vergezellen, bijstaan, ondersteunen, coachen
Behandeling Bejegening, verzorging
Behandelmethode De wijze waarop bejegening - of verzorging wordt toegepast
Behoefte Bewust gemis van iets dat niet of zeer bezwaarlijk ontbeert kan worden,     verlangen naar
Bejegening Morele en emotionele wijze van begeleiden 
Belemmering Hindernis, beletsel
Beroep Maatschappelijke werkkring waarvoor men de vereiste bekwaamheid heeft verkregen beroepshouding:      
Beroepshouding Gedrag wat bij de vereiste bekwaamheid hoort
Beschermde woongroep Een woonhuis waar mensen met een verstandelijke handicap met een minimum aan begeleiding worden geholpen naar beschermde zelfstandigheid
Burgerschap Staat van de burger
Barmhartigheid Medelijden, mededogen
Bewindsvoerder Plaatsvervanger
   
   
   
   

                     
                 
                
Top


C  
Cognitief:                           De kennis betreffend, (Cognitieve functies:
                                        waarneming, taal, denken)
Communicatie:                   (gelegenheid tot) uitwisseling van
                                        gedachten
Community:                        Dienstbare maatschappij zonder
                                        afhankelijkheid
Care:                                 Zorg
CliŽntenraad:                      Groep mensen die klanten en hulpvragers
                                        vertegenwoordigen en bijstaan
CliŽnt:                               Klant, hulpvrager
Curatele:                            Voogdij ten aanzien van het beheer en middelen
                                        over een meerderjarige die zijn belangen niet kan
                                        vertegenwoordigen
Curator:                             Hij die belast is met de zorg van een onder curatele
                                        gestelde                              

Top


D
Depressie:                         Neerslachtig, zwaarmoedig
Dementie:                         Geestelijke aftakeling
Doelgroep:                         De specifieke groep
Doelen:                             Iets wat je bewust wilt bereiken
Diagnose:                          Vaststelling van de aard en de plaats van
                                        een ziekte op grond van de verschijnselen
Deskundigen:                     Personen die door beroep of studie in het
                                        bijzonder bevoegd is tot het beoordelen
                                        van een zaak of situatie 
Definitie:                           Samenvattende omschrijving van de
                                        kenmerken van een begrip
Dagbesteding:                    Een werkzaamheid die overdag wordt
                                        gedaan
Downsyndroom:                  Specifieke groep verstandelijk 
                                        gehandicapten met bepaalde kenmerken 
Disharmonie:                      Niet - en gebrek aan overeenstemming, 
dB                                     decibel: aanduiding voor geluidssterkte

 Top


E
Eindtermen:
Epilepsie
Eenzelvig gedrag
Ervaringsfase
Emancipatie
Emancipatiemodel

Top


F
Functie
Functieprofiel
Functioneel
Functionele integratie
Fysiek
Fysieke intergratie

 

 

 

Top


G
Gestichten
GVT
Gehandicapten

 

 

 

 

Top

 


H
handicap
Houding
Humanistischmodel
Humanisatiemodel

 

 

 

 

 

 

Top


I
Index
Inleiding
Integratie
Interpretatie
Instructies
Instituut
Instituutscultuur
IQ
Intellect
Individu
Individualisering
Interactie
Interactiemodel

 


Top


J

 

 

 

 

 

 

Top


K
Kenmerken
Knelpunten

 

 

 

 

 

Top


L
Leertaak
Lichamelijke handicap
Lichamelijk gehandicapten
Logeerhuizen
Leertheoretisch model

 

 

 

 

Top


M
Maatschappelijke functie
Maslow
Meervoudig gehandicapt
Meervoudig gehandicapten
Medisch
Medisch model
Medische classificatie
Methodiek
Methodisch
Mentor
Manisch
Manisch depressief
Motorisch

 

Top


N 
Neurose
Niet aangeboren
Niveau
Norm
Normoverschrijding
Normoverschrijdend gedrag
Normatief
Normalisatie

 

 

 

Top


O 
Ondersteunen
Ondersteuningsmodel
Ontwikkeling
Ontwikkelingsmodel
Ontwikkelingsprocessen
Oorzaken
Ouderparticipatie
Oudergesprekken
Ouderverenigingen
Ouderraad
Opvattingen
Onafhankelijk

 

 

 

Top


P 
Paradigma
PatiŽnt
PatiŽntenraad
PatiŽntenvereniging
Periode
Persoonlijke integratie
PGB
Plannen
Preventie
Privacy
Praktische hulp
Probleem gedrag
Probleem
Proces
Psychisch
Psychoanalytisch model
PreseniŽle 

 

Top


Q 

 

 

 

 

 

 

 

Top


R 
Rouwen
Rouwproces
Rouwbegeleiding
Revalideren
Rechten
Relaties

 

 

 

 

Top


S
Sociaal netwerk
Sociale kaart
Sociale integratie
Support Living
Syndroom
Sociowoning
Stoornis
Snoezelen
Schizofrenie

 

 

Top


T 
Training 
Toets

 

 

Top


U 
Uithuisplaatsing
Uitingsvormen

 

 

 

Top


V 
Voorzieningen
Verstandelijk gehandicapt
Veroudering
Vaardigheden
Visie
Visueel

 

Top


W 
Wooncultuur
Werkwijze
Weerbaarheid
Wetten

 

Top


X  

 

 

Top


Y 

 

 

Top


Z
Zorgvisie
Zorg op maat
Zintuigen
Zelfwerkzaam
Zelfstandig
Zelfredzaam

 

 

 

 

Top


     SPW3 SPW4 en MZ  Home