Wetten  (Deel 1)


Aantal huidige wetten

-    Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

-    Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ en WMO)

-    Bijzondere opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

-    Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

-    Regionalisatie en regionale wachtlijsten

-    Wet Mentorschap

-    De Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG)

-    Kwaliteitswet zorginstellingen

-    Persoonsgebonden budget (PGB)

-    Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector (WKCZ)

-    Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen (WMCZ)

-    Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)

-    Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW)

-    wet op primair onderwijs (WPO)

-    wet op de expertisecentra (WEC)

-    Leerlinggebonden budget (LGB)

-    wet bijzondere bijstand

-    wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong)

-    wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO)

-    wet sociale voorzieningen (WSW)

-    wet reÔntegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

 

Zie ook site wetten en regels leefwijzer

Zie ook Wetten en  regelingen

Ministerie van Justitie

Nisso


     SPW3 SPW4 en MZ  Home